سازمان زندانهای استان

در راستای تحقق اولویت های سازمان امور زندان ها:
مطالبه سمن ها از سازمان زندان های استان
در راستای تحقق اولویت های سازمان وبهره گیری از ظرفیت ها وتوانمندیهای سازمان های مردم نهاد اولین جلسه هم اندیشی مدیران ومسئولین این نهاد ها با اداره کل زندانهای خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی،در راستای تحقق اولویت های سازمان وبهره گیری از ظرفیت ها وتوانمندیهای سازمان های مردم نهاد اولین جلسه هم اندیشی مدیران ومسئولین این نهاد ها با اداره کل زندانهای خراسان جنوبی برگزار گردید.
در راستای تحقق اولویت های سازمان وبهره گیری از ظرفیت ها وتوانمندیهای سازمان های مردم نهاد اولین جلسه هم اندیشی مدیران ومسئولین این نهاد ها با اداره کل زندانهای خراسان جنوبی برگزار گردید.

متن کامل خبر در خبرگزاری برنا