راهنمای تاسیس سازمان مردم نهاد

فرآیند تاسیس سازمان مردم نهاد 

1. تکمیل فرم “درخواست تاسیس سازمان مردم نهاد” در سایت اینترنتی saman.moi.ir
2. ارسال فرم تقاضانامه تاسیس از طریق سایت مذکور و دریافت کد رهگیری
3. مراجعه به سایت مذکورو پیگیری وضعیت درخواست ، بعد از یک هفته
4. اسکن و ارسال مدارک مورد نیاز از طریق سایت فوق الذکر (مدارک شامل تکمیل اساسنامه و ارسال کپی شناسنامه ، کارت ملی ، 4 قطعه عکس 4*3 ، تکمیل فرم مشخصات فردی ، کپی مدرک تحصیلی )
5. اخذ استعلامات توسط مرجع صدور پروانه فعالیت.

6. تشکیل پرونده و ارائه صورتجلسات هیات موسس و اساسنامه امضاء شده
7. دریافت نامه ثبت (مجوزثبت)و مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت شخصیت حقوقی موسسه
8. ارائه آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت شخصیت حقوقی موسسه و دریافت پروانه فعالیت .

طبق ماده 18 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، هیات مؤسس باید دارای شرائط زیر باشند:

الف ـ داشتن هیجده سال تمام.
ب ـ تابعیت ایرانی.
پ ـ دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسان درخصوص موضوع فعالیت سازمان.
ت ـ عدم عضویت در گروههایی كه بر اساس رأی دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محكومیت مؤثركیفری به نحوی كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.
تبصره: هیئت مؤسس باید دارای حداقل پنج عضو باشد.

طبق ماده 20 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، هیات مؤسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارك زیر را حسب مورد به مراجع صدور پروانه فعالیت ارائه نماید:

الف ـ فرم تقاضا نامه تكمیل شده.
ب ـ تصویر مدارك هویتی هیئت مؤسس.
پ ـ اساسنامه سازمان.
ت ـ اولین صورتجلسه هیئت مؤسس.

طبق ماده 21 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، اساسنامه سازمان

باید حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ اهداف سازمان.
ب ـ موضوع فعالیت.
پ ـ مدت فعالیت.
ت ـ مركز اصلی فعالیت.
ث ـ نحوه ایجاد شعب.
ج ـ اركان و تشكیلات سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتهای آنها.
چ ـ صاحبان امضاهای مجاز.
ح ـ شرایط پذیرش عضو.
خ ـ منابع تأمین درآمد و دارایی.
د ـ نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه.
ذ ـ نحوه انحلال.
ر ـ مشخص ساختن وضعیت داراییها پس از انحلال.
ز ـ محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان.