سازمان هاي مردم نهاد علمي در توسعه علم و فناوري چه کارکردهايي بايد داشته باشند؟

مفهوم سازمان هاي مردم نهاد چندين سال است که در برنامه هاي توسعه در کنار بخش دولتي و خصوصي به عنوان رکن سوم توسعه مطرح شده است؛ يکي از راه هاي ايفاي چنين نقشي توسط اين سازمان ها به روزرساني کارکردهاي آنها در حوزه های فناوری و تکنولوژی است پاسخ به سوالات :
1. چه کارکردهايي در راستاي توسعه علم و فناوري در اساسنامه نمونه انجمن هاي علمي کشور گنجانده شده است؟
2-براي بهبود و ارتقاء کارکرد اين سازمان ها در توسعه علم و فناوري چه پيشنهاد هاي سياستي را مي توان ارائه کرد؟
بررسي ها نشان مي دهد که کارکردهايي مانند، انجام و راهبري پروژه هاي تحقيق و توسعه، ارائه مدل هايي براي توسعه، جريان سازي علمي، مباحث مربوط به توسعه پايدار، شناسايي و اولويت بندي نيازها و انتقال آن به دولت، خدمات مشاوره اي به دولت و شرکت هاي نوپا، آموزش فناوري هاي جديد، کمک به تدوين استانداردها و مقررات صنعتي، شبکه سازي در حوزه علم و فناوري و. . . میتواند گامی موثر در بهینه سازی فعالیت های سازمانهای مردم نهاد در راستای اهداف سازمانی آنها باشد
 موسسه آونگ تکین رستای نوین

دیدگاهتان را بنویسید