حقوق شهروندی

موسسه آموزشی اجتماعی لوح دانش خراسان جنوبی

مدیرعامل: محمدرضا رفیعی آدرس وشماره تماس:بیرجند،خیابان معلم2،پلاک یک،32218036 اهداف سمن:تبیین حقوق شهروندی بین اقشارمختلف جامعه،تقویت روحیه مطالبه گری،وصول به آرمانشهرازطریق شناساندن حقوق به مردم توسط متخصصین حقوقی اعم ازاساتید-حقوقدان ها…

ادامه مطلب