مواد مخدر

کانون ندای آیینه مهربانی

مدیرعامل: طیبه سمن آدرس وشماره تماس:بیرجند،خیابان غفاری،خیابان نصر،آخرین فرعی،سمت چپ،پلاک3، 32217473 اهداف سمن:توانمندسازی اقشارآسیب پذیرجامعه زنان وکودکان خیابانی ومعتادین،خدمت رسانی به افرادآسیب پذیروآسیب دیده جامعه ودرمعرض آسیب شامل کودکان خیابانی…

ادامه مطلب