کانون ندای آیینه مهربانی

مدیرعامل: طیبه سمن

آدرس وشماره تماس:بیرجند،خیابان غفاری،خیابان نصر،آخرین فرعی،سمت چپ،پلاک3، 32217473

اهداف سمن:توانمندسازی اقشارآسیب پذیرجامعه زنان وکودکان خیابانی ومعتادین،خدمت رسانی به افرادآسیب پذیروآسیب دیده جامعه ودرمعرض آسیب شامل کودکان خیابانی وزنان خیابانی وخانواده،فعالیت دراجرای کلیه طرحهاوبرنامه ها درزمینه آموزشهای تخصصی دوره ای وآسیب اجتماعی خانواده،سلامت خانواده.

دیدگاهتان را بنویسید