موسسه فصل جدید زندگی شهرستان بیرجند

مدیرعامل : دکتر مهشید چوبداری

آدرس وشماره تماس: بیرجند – خیابان شهدا -شهدا 2 -ساختمان پزشکان رضوان -طبقه سوم – 09102868105

اهداف سمن : پیشگیری از آسیب های اجتماعی -ترویج هنر زندگی سالم و ارتقاء سواد روانشناسی در جامعه

دیدگاهتان را بنویسید