موسسه رویش روان وتندرستی خراسان جنوبی

مدیرعامل: شراره احمدی

آدرس وشماره تماس: بیرجند،خیابان جمهوری اسلامی31 ، 09395592354-09151639633

اهداف سمن:اجرای طرحهای پژوهشی وعملیاتی وآموزشی ومداخله ای جهت کاهش آسیب های اجتماعی درحوزه زنان وخانواده استان خراسان جنوبی،پژوهش وپایش آسیب های اجتماعی واستخراج شیوه های پیشگیرانه،برنامه مداخله ای درجهت کاهش آسیب های اجتماعی-آموزشی-مشاوره ای وانتشاراتی درحوزه زنان،برنامه های جمعی-علمی-فرهنگی-همایش-کارگاه-نشست واتاق فکر،طرح توانمندسازی زنان وخانواده آنها(همسروفرزندان)،ارائه خدمات تخصصی به سازمان ها وارگان های ذیربط،آموزش وتوانمندسازی متخصصان مرتبط.

دیدگاهتان را بنویسید