موسسه خیریه مهرکویر

مدیرعامل:زهره رضایی پور

آدرس وشماره تماس:بیرجند،انتهای خیابان شهداء یک،پلاک یک،32226169

اهداف سمن:توانمندسازی ازطریق کارآفرینی واشتغالزایی برای خانواده های نیازمند-زنان سرپرست خانوار-زنان درمعرض آسیب یاآسیب دیده اجتماعی،ساماندهی وحمایت ازکودکان کاروخیابانی وخانواده های آنان،حمایت وتوانمندسازی معلولین.

دیدگاهتان را بنویسید