موسسه آموزشی اجتماعی لوح دانش خراسان جنوبی

مدیرعامل: محمدرضا رفیعی

آدرس وشماره تماس:بیرجند،خیابان معلم2،پلاک یک،32218036

اهداف سمن:تبیین حقوق شهروندی بین اقشارمختلف جامعه،تقویت روحیه مطالبه گری،وصول به آرمانشهرازطریق شناساندن حقوق به مردم توسط متخصصین حقوقی اعم ازاساتید-حقوقدان ها و وکلا.

دیدگاهتان را بنویسید