متن تفاهم نامه همکاری سازمانهای مردم نهاد با دانشگاه بیرجند