متن تفاهم نامه همکاری سازمانهای مردم نهاد با موسسه حقوقی لوح دانش