متن تفاهم نامه همکاری با اداره کل تعاون -کار و امور اجتماعی استان