انجمن حمایت ازاقشارآسیب پذیراستان خراسان جنوبی

مدیرعامل: حمیده بهارشاهی

آدرس وشماره تماس: بیرجند،میدان شهداء،شهداء8،ساختمان آوا،طبقه اول،09152690924

اهداف سمن:حمایت ازحقوق اقشارآسیب پذیر،تلاش درجهت برخورداری اقشارآسیب پذیرازاشتغال پایدار ومناسب وتوانمندسازی افراد برای ایجاداشتغال درجامعه،تلاش درجهت رفع مشکلات اجتماعی،پیشگیری ازآسیب های اجتماعی،تلاش درجهت ارتقای سلامت زندگی وارائه خدمات پیشگیرانه،فراهم کردن تسهیلات رفاهی اقشارآسیب پذیروهمچنین بررسی وضع اقتصادی-شخصی وخانوادگی آنهاوبهبودآنازطریق انجمن.

دیدگاهتان را بنویسید